ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮಾಲೆ ನೋವಿನ ಮಂಡಿ

ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ ಕೀಲುಗಳಿಗೆ ‘ಆಸ್ಟಿಯೋ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್‌’ ಉಂಟಾಗಿ ಬಹುಪಾಲು ಜನರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಇದರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ನರಳುತ್ತಾರೆಂದಲ್ಲ. ಮಾಂಸಖಂಡ ಬಿಗಿಯಾಗುತ್ತದೆಂದೂ ಅಲ್ಲ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಅಲ್ಪಸ್ವಲ್ಪ ಅನಾನುಕೂಲವಾಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೂ ಲಕ್ಷಣಗಳೂ ಇಲ್ಲದೆಯೂ ಇರಬಹುದು. ಇಂತಹ ‘ಆಸ್ಟಿಯೋ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್‌’ ಅನ್ನು ‘ಸೈಲೆಂಟ್‌‌’ ಮಾದರಿಯ ಕಾಯಿಲೆಯೆನ್ನಬಹುದು.

Kindly register to read the book. Thank you.!

Description

ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ ಕೀಲುಗಳಿಗೆ ‘ಆಸ್ಟಿಯೋ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್‌’ ಉಂಟಾಗಿ ಬಹುಪಾಲು ಜನರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಇದರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ನರಳುತ್ತಾರೆಂದಲ್ಲ. ಮಾಂಸಖಂಡ ಬಿಗಿಯಾಗುತ್ತದೆಂದೂ ಅಲ್ಲ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಅಲ್ಪಸ್ವಲ್ಪ ಅನಾನುಕೂಲವಾಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೂ ಲಕ್ಷಣಗಳೂ ಇಲ್ಲದೆಯೂ ಇರಬಹುದು. ಇಂತಹ ‘ಆಸ್ಟಿಯೋ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್‌’ ಅನ್ನು ‘ಸೈಲೆಂಟ್‌‌’ ಮಾದರಿಯ ಕಾಯಿಲೆಯೆನ್ನಬಹುದು.

Additional information

Author

Publisher

Year

Language

Go to Top