ಓಮ್ ನ ನಿಯಮ

ವಿಭವಾಂತರದ ಜೊತೆ ವಿದ್ಯುತ್ಪ್ರವಾಹದ ಅಳತೆಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಫ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ ರೋಧದ ಅಳತೆಯನ್ನು  ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು.

Kindly register to read the book. Thank you.!

Description

ವಿಭವಾಂತರದ ಜೊತೆ ವಿದ್ಯುತ್ಪ್ರವಾಹದ ಅಳತೆಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಫ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ ರೋಧದ ಅಳತೆಯನ್ನು  ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು.

 ಪಠ್ಯಭಾಗ

ಓಮನ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ “ ಸ್ಥಿರ ತಾಪದಲ್ಲಿ ವಾಹಕದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯುತ್ಪ್ರವಾಹವು ವಾಹಕದ ತುದಿಗಳ ನಡುವಿನ ವಿಭಾವಾಂತರಕ್ಕೆ ನೇರಾನುಪಾದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ.”

ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಾಹಕದಲ್ಲಿನ ವಿದ್ಯುತ್ಪ್ರಾಹ  ‘I’ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ವಿಭವಾಂತರ  V ಆದರೆ

ಓಮನ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ,

I α V ಅಥವಾ V α I

V = IR

R ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರಾಂಕವಾಗಿದೆ, ಇದನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ರೋಧ ಎನ್ನುವರು.

V / I = R   —–(1)

R ಇದು ವಾಹಕವಾಗಿ ಬಳಸಿರುವ ವಸ್ತು, ತಾಪ ಮತ್ತು ಅದರ ಆಯಾಮಗಳ(ವಿಸ್ತೀರ್ಣ) ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ.

S I ಏಕಮಾನ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಭವಾತಂರ (V) ವನ್ನು ‘ವೋಲ್ಟ’ಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯುತ್ಪ್ರಾಹವನ್ನು (I) ‘ಆಂಪೇರ್’ ಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ರೋಧವನ್ನು (R)  ‘ಓಮ್’ಗಳಲ್ಲಿ ಅಳೆಯುತ್ತಾರೆ.

ವಿದ್ಯುತ್ಪ್ರವಾಹ ಮತ್ತು ವಿಭವಾಂತರಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದು, ಇದರ ಅನುಪಾತ V/I ಎನ್ನುವುದು ಸ್ಥಿರಾಂಕವಾಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಭವಾಂತರ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ಪ್ರವಾಹ ನಡುವಿನ ಗ್ರಾಫ್ ಸರಳರೇಖೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಗೊತ್ತಿರದ ರೋಧವನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸಮೀಕರಣದಿಂದ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು.

R =   V / I

ಇಲ್ಲಿ R ಎನ್ನುವುದು ಸ್ಥಿರಾಂಕ,

ರೋಧವುಳ್ಳ ವಾಹಕತಂತಿಯ ಉದ್ದವನ್ನು (l) ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ, ಆದ್ದರಿಂದ

 

ಕಲಿವಿನ ಫಲ :

  • ಓಮನ ನಿಯಮವನ್ನು ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳುವರು.
  • ವಿಭವಾಂತರ, ವಿದ್ಯುತ್ಪ್ರವಾಹ ಮತ್ತು ರೋಧದ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ತಿಳಿಯುವರು.

Additional information

Author

Language

Publisher

Year

Go to Top